مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده بيماران در انجمن بيماران كليوي

  1. 6 قطعه عكس
  2. شناسنامه و كارت ملي
  3. دفترچه بيمه خاص
  4. معرفي نامه بيماران دياليزي به انجمن بيماران كليوي -از بخش دياليز تهيه شود
  5. برگه آزمايش گروه خون